Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 maart 2013

19 maart 2013

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 maart 2013 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 217,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 maart 2013 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 25 miljoen Geen toewijzing

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 336,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 882,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 81,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,8 miljard naar EUR 581,5 miljard. Op woensdag 13 maart 2013 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 129,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 127,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 205,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 7,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 4,2 miljard verrekend, terwijl EUR 5 miljard van langerlopende herfinancieringstransacties vóór de vervaldatum werd terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel ongewijzigd op bijna nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 132,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 134,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 269,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die in het kader van het eerste en tweede programma voor aankoop van gedekte obligaties waren aangekocht. In de week die eindigde op 15 maart 2013 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 205,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 47,7 miljard en EUR 16,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,7 miljard naar EUR 366,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 438.692 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 251.417 −1.137
2.1 Vorderingen op het IMF 86.548 −55
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 164.869 −1.082
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.694 −1.333
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.089 −208
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.089 −208
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 920.791 −11.017
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 127.305 −2.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 793.474 −8.515
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 12 −3
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 70.163 −3.264
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 605.859 −2.068
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 269.172 −332
7.2 Overige waardepapieren 336.688 −1.735
8 Overheidsschuld, luidende in euro 29.912 0
9 Overige activa 280.228 923
Totaal activa 2.647.844 −18.104
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 882.829 −146
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 705.765 10.507
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 366.510 11.707
2.2 Depositofaciliteit 132.634 −1.449
2.3 Termijndeposito's 205.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.121 248
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.558 218
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.353 −14.689
5.1 Overheid 81.454 −1.430
5.2 Overige verplichtingen 26.900 −13.259
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 157.731 −10.395
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.584 −830
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.823 −1.163
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.823 −1.163
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.952 0
10 Overige passiva 228.645 −1.709
11 Herwaarderingsrekeningen 407.378 0
12 Kapitaal en reserves 88.225 104
Totaal passiva 2.647.844 −18.104

Contactpersonen voor de media