Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 oktober 2012

30 oktober 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 26 oktober 2012 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 229,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 oktober 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,9 miljarder USD 3,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 312,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 888,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,3 miljarder EUR till 92,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 33,5 miljarder EUR till 657 miljarder EUR. Onsdagen den 24 oktober 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 91,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 77,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljard EUR (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 267 miljarder EUR (jämfört med 248,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 279 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 26 oktober 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 209,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 53,3 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18,4 miljarder EUR till 515,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.107 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 260.111 1.252
2.1 Fordringar på IMF 90.266 186
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 169.845 1.066
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.289 318
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.268 135
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.268 135
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.135.148 −15.348
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 77.293 −14.520
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.057.534 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 316 −719
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 −108
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 230.744 16.191
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 591.733 −2.351
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 279.010 −288
7.2 Andra värdepapper 312.723 −2.063
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.010 0
9 Övriga tillgångar 264.132 −224
Summa tillgångar 3.046.543 −26
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 888.103 −989
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 993.442 −214
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 515.268 −18.399
2.2 Inlåningsfacilitet 266.967 18.255
2.3 Inlåning med fast löptid 209.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.708 −70
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.448 287
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 151.204 −5.688
5.1 Offentliga sektorn 92.603 −8.308
5.2 Övriga skulder 58.601 2.620
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 168.893 5.483
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.414 646
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.883 265
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.883 265
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 231.539 184
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.551 0
Summa skulder 3.046.543 −26

Kontakt för media