Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. oktobra 2012

30. oktober 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26 oktobra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,7 milijarde EUR na 229,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. oktober 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,9 mrd USD 3,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 312,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1 milijardo EUR na 888,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,3 milijarde EUR na 92,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 33,5 milijarde EUR na 657 milijard EUR. V sredo, 24. Oktobra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 91,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 77,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 267 milijard EUR (v primerjavi z 248,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 279 milijard EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 26. oktobra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 209,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 53,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18,4 milijarde EUR na 515,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.107 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 260.111 1.252
2.1 Terjatve do MDS 90.266 186
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 169.845 1.066
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.289 318
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.268 135
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.268 135
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.135.148 −15.348
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 77.293 −14.520
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.057.534 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 316 −719
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 −108
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 230.744 16.191
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 591.733 −2.351
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 279.010 −288
7.2 Drugi vrednostni papirji 312.723 −2.063
8 Dolg širše države v EUR 30.010 0
9 Druga sredstva 264.132 −224
Skupaj sredstva 3.046.543 −26
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 888.103 −989
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 993.442 −214
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 515.268 −18.399
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 266.967 18.255
2.3 Vezane vloge 209.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.708 −70
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.448 287
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 151.204 −5.688
5.1 Širša država 92.603 −8.308
5.2 Druge obveznosti 58.601 2.620
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 168.893 5.483
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 6.414 646
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.883 265
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.883 265
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 231.539 184
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.551 0
Skupaj obveznosti 3.046.543 −26

Stiki za medije