Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. októbru 2012

30. októbra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. októbra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,7 mld. EUR na 229,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. októbra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,9 mld. USD 3,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,1 mld. EUR na 312,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1 mld. EUR na 888,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 8,3 mld. EUR na 92,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 33,5 mld. EUR na 657 mld. EUR. V stredu 24. októbra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 91,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 77,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 267 mld. EUR (v porovnaní s 248,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,3 mld. EUR na 279 mld. EUR. V týždni končiacom sa 26. októbra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 209,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 53,3 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18,4 mld. EUR na 515,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 107 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 260 111 1 252
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 266 186
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 169 845 1 066
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 289 318
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 268 135
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 268 135
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 135 148 −15 348
5.1 Hlavné refinančné operácie 77 293 −14 520
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 057 534 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 316 −719
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 −108
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 230 744 16 191
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 591 733 −2 351
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 279 010 −288
7.2 Ostatné cenné papiere 312 723 −2 063
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 010 0
9 Ostatné aktíva 264 132 −224
Úhrn aktív 3 046 543 −26
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 888 103 −989
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 993 442 −214
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 515 268 −18 399
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 266 967 18 255
2.3 Termínované vklady 209 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 708 −70
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 448 287
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 151 204 −5 688
5.1 Verejná správa 92 603 −8 308
5.2 Ostatné záväzky 58 601 2 620
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 168 893 5 483
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 414 646
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 883 265
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 883 265
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 231 539 184
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 551 0
Úhrn pasív 3 046 543 −26

Kontakt pre médiá