Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 października 2012 r.

30 października 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 października 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał z nabycia złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,7 mld EUR do poziomu 229,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 października 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,9 mld USD 3,6 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,1 mld EUR do poziomu 312,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1 mld EUR do poziomu 888,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 8,3 mld EUR do poziomu 92,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 33,5 mld EUR do poziomu 657 mld EUR. W środę 24 października 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 91,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 77,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 267 mld EUR (wobec 248,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 279 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 26 października 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 209,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 53,3 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18,4 mld EUR do poziomu 515,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.107 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 260.111 1.252
2.1 Należności od MFW 90.266 186
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 169.845 1.066
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.289 318
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.268 135
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.268 135
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.135.148 −15.348
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 77.293 −14.520
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.057.534 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 316 −719
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −108
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 230.744 16.191
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 591.733 −2.351
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 279.010 −288
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 312.723 −2.063
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.010 0
9 Pozostałe aktywa 264.132 −224
Aktywa razem 3.046.543 −26
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 888.103 −989
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 993.442 −214
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 515.268 −18.399
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 266.967 18.255
2.3 Depozyty terminowe 209.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.708 −70
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.448 287
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 151.204 −5.688
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 92.603 −8.308
5.2 Pozostałe zobowiązania 58.601 2.620
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 168.893 5.483
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.414 646
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.883 265
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.883 265
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 231.539 184
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.551 0
Pasywa razem 3.046.543 −26

Kontakt z mediami