Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 oktober 2012

30 oktober 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 oktober 2012 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 229,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 oktober 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,9 miljard USD 3,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,1 miljard naar EUR 312,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 888,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,3 miljard naar EUR 92,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 33,5 miljard naar EUR 657 miljard. Op woensdag 24 oktober 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 91,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 77,3 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 267 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 248,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 279 miljard, doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties, werden afgelost. In de week die eindigde op 26 oktober 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 209,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 53,3 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18,4 miljard naar EUR 515,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.107 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 260.111 1.252
2.1 Vorderingen op het IMF 90.266 186
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 169.845 1.066
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.289 318
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.268 135
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.268 135
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.135.148 −15.348
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 77.293 −14.520
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.057.534 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 316 −719
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 −108
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 230.744 16.191
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 591.733 −2.351
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 279.010 −288
7.2 Overige waardepapieren 312.723 −2.063
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.010 0
9 Overige activa 264.132 −224
Totaal activa 3.046.543 −26
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 888.103 −989
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 993.442 −214
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 515.268 −18.399
2.2 Depositofaciliteit 266.967 18.255
2.3 Termijndeposito's 209.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.708 −70
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.448 287
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 151.204 −5.688
5.1 Overheid 92.603 −8.308
5.2 Overige verplichtingen 58.601 2.620
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 168.893 5.483
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.414 646
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.883 265
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.883 265
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 231.539 184
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.551 0
Totaal passiva 3.046.543 −26

Contactpersonen voor de media