Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 26. oktobrī

2012.30.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 26. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 229.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 25. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.9 mljrd. ASV dolāru 3.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 312.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 888.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.3 mljrd. euro (līdz 92.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 33.5 mljrd. euro (līdz 657 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 24. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 91.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 77.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 267 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 248.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 279 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 26. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 209.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 53.3 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.4 mljrd. euro (līdz 515.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,107 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 260,111 1,252
2.1 SVF debitoru parādi 90,266 186
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 169,845 1,066
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,289 318
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,268 135
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,268 135
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,135,148 −15,348
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 77,293 −14,520
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,057,534 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 316 −719
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 −108
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 230,744 16,191
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 591,733 −2,351
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 279,010 −288
7.2 Pārējie vērtspapīri 312,723 −2,063
8 Valdības parāds euro 30,010 0
9 Pārējie aktīvi 264,132 −224
Kopā aktīvi 3,046,543 −26
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 888,103 −989
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 993,442 −214
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 515,268 −18,399
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 266,967 18,255
2.3 Termiņnoguldījumi 209,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,708 −70
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,448 287
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 151,204 −5,688
5.1 Saistības pret valdību 92,603 −8,308
5.2 Pārējās saistības 58,601 2,620
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 168,893 5,483
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6,414 646
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,883 265
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,883 265
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 231,539 184
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,551 0
Kopā pasīvi 3,046,543 −26

Kontaktinformācija presei