Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. oktoober 2012

30. oktoober 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. oktoobril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 229,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. oktoober 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,9 miljardit USA dollarit 3,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,1 miljardi euro võrra 312,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 1 miljardi euro võrra 888,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,3 miljardi euro võrra 92,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 33,5 miljardi euro võrra 657 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. oktoobril 2012 möödus 91,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 77,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 267 miljardi euro ulatuses (võrreldes 248,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 279 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 26. oktoobril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 209,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 53,3 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18,4 miljardi euro võrra 515,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 107 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 260 111 1 252
2.1 Nõuded RVFle 90 266 186
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 169 845 1 066
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 289 318
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 268 135
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 268 135
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 135 148 −15 348
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 77 293 −14 520
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 057 534 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 316 −719
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 −108
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 230 744 16 191
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 591 733 −2 351
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 279 010 −288
7.2 Muud väärtpaberid 312 723 −2 063
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 010 0
9 Muud varad 264 132 −224
Varad kokku 3 046 543 −26
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 888 103 −989
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 993 442 −214
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 515 268 −18 399
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 266 967 18 255
2.3 Tähtajalised hoiused 209 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 708 −70
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 448 287
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 151 204 −5 688
5.1 Valitsussektor 92 603 −8 308
5.2 Muud kohustused 58 601 2 620
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 168 893 5 483
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 414 646
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 883 265
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 883 265
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 231 539 184
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 551 0
Kohustused kokku 3 046 543 −26

Kontaktandmed