Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. oktober 2012

30. oktober 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. oktober 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,7 mia. euro til 229,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. oktober 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,9 mia. USD 3,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,1 mia. euro til 312,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1 mia. euro til 888,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,3 mia. euro til 92,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 33,5 mia. euro til 657 mia. euro. Onsdag den 24. oktober 2012 udløb en primær markedsoperation på 91,8 mia. euro, og en ny på 77,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 267 mia. euro (mod 248,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,3 mia. euro til 279 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 26. oktober 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 209,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 53,3 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18,4 mia. euro til 515,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.107 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 260.111 1.252
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.266 186
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 169.845 1.066
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.289 318
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.268 135
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.268 135
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.135.148 −15.348
5.1 Primære markedsoperationer 77.293 −14.520
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.057.534 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 316 −719
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 −108
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 230.744 16.191
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 591.733 −2.351
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 279.010 −288
7.2 Andre værdipapirer 312.723 −2.063
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.010 0
9 Andre aktiver 264.132 −224
Aktiver i alt 3.046.543 −26
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 888.103 −989
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 993.442 −214
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 515.268 −18.399
2.2 Indlånsfacilitet 266.967 18.255
2.3 Indskud med fast løbetid 209.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.708 −70
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.448 287
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 151.204 −5.688
5.1 Offentlig forvaltning og service 92.603 −8.308
5.2 Andre forpligtelser 58.601 2.620
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 168.893 5.483
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.414 646
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.883 265
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.883 265
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 231.539 184
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.551 0
Passiver i alt 3.046.543 −26

Medie- og pressehenvendelser