Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. říjnu 2012

30. října 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. října 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,7 mld. EUR na 229,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. října 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,9 mld. USD 3,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,1 mld. EUR na 312,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1 mld. EUR na 888,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 8,3 mld. EUR na 92,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 33,5 mld. EUR na 657 mld. EUR. Ve středu 24. října 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 91,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 77,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (během předchozího týdne byla poskytnuta 1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 267 mld. EUR (oproti 248,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 279 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 26. října 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 209,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 53,3 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18,4 mld. EUR na 515,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 107 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 260 111 1 252
2.1 Pohledávky za MMF 90 266 186
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 169 845 1 066
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 289 318
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 268 135
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 268 135
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 135 148 −15 348
5.1 Hlavní refinanční operace 77 293 −14 520
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 057 534 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 316 −719
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 −108
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 230 744 16 191
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 591 733 −2 351
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 279 010 −288
7.2 Ostatní cenné papíry 312 723 −2 063
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 010 0
9 Ostatní aktiva 264 132 −224
Aktiva celkem 3 046 543 −26
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 888 103 −989
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 993 442 −214
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 515 268 −18 399
2.2 Vkladová facilita 266 967 18 255
2.3 Termínované vklady 209 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 708 −70
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 448 287
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 151 204 −5 688
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 92 603 −8 308
5.2 Ostatní závazky 58 601 2 620
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 168 893 5 483
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 414 646
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 883 265
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 883 265
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 231 539 184
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 551 0
Pasiva celkem 3 046 543 −26

Kontakty pro média