Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 октомври 2012 г.

30 октомври 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 26 октомври 2012 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,7 млрд. евро до 229,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 октомври 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,9 млрд. щатски долара 3,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,1 млрд. евро до 312,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1 млрд. евро до 888,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 8,3 млрд. евро до 92,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 33,5 млрд. евро до 657 млрд. евро. На 24 октомври 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 91,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 77,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 267 млрд. евро (при 248,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 279 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 26 октомври 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 209,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 53,3 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 18,4 млрд. евро до 515,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 107 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 260 111 1 252
2.1 Вземания от МВФ 90 266 186
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 169 845 1 066
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 289 318
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 268 135
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 268 135
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 135 148 −15 348
5.1 Основни операции по рефинансиране 77 293 −14 520
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 057 534 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 316 −719
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −108
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 230 744 16 191
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 591 733 −2 351
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 279 010 −288
7.2 Други ценни книжа 312 723 −2 063
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 010 0
9 Други активи 264 132 −224
Общо активи 3 046 543 −26
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 888 103 −989
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 993 442 −214
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 515 268 −18 399
2.2 Депозитно улеснение 266 967 18 255
2.3 Срочни депозити 209 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 708 −70
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 448 287
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 151 204 −5 688
5.1 Сектор „Държавно управление“ 92 603 −8 308
5.2 Други задължения 58 601 2 620
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 168 893 5 483
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 414 646
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 883 265
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 883 265
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 231 539 184
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 551 0
Общо пасиви 3 046 543 −26

Данни за контакт за медиите