Menu

eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 oktober 2012

23 oktober 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 oktober 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 229,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 oktober 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,6 miljarder USD 2,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 314,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,1 miljarder EUR till 889,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 100,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 13,3 miljarder EUR till 690,5 miljarder EUR. Onsdagen den 17 oktober 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 89,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 91,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1 miljard EUR (jämfört med 1,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 248,7 miljarder EUR (jämfört med 260,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 279,3 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaderna. Under den vecka som slutade den 19 oktober 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 209,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 53,6 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,2 miljarder EUR till 533,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.107 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 258.859 443
2.1 Fordringar på IMF 90.080 19
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.779 423
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 37.971 −1.163
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.133 221
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.133 221
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.150.496 1.884
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 91.813 2.030
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.057.534 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.035 −256
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 114 110
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 214.553 −6.032
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 594.084 −2.380
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 279.298 −450
7.2 Andra värdepapper 314.787 −1.930
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.010 0
9 Övriga tillgångar 264.356 −45
Summa tillgångar 3.046.569 −7.072
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 889.092 −3.113
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 993.657 −5.252
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 533.667 6.155
2.2 Inlåningsfacilitet 248.711 −11.766
2.3 Inlåning med fast löptid 209.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.778 359
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.161 16
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 156.892 2.157
5.1 Offentliga sektorn 100.911 218
5.2 Övriga skulder 55.981 1.938
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 163.410 −1.129
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.767 1.029
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.617 −1.509
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.617 −1.509
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 231.355 729
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.551 0
Summa skulder 3.046.569 −7.072

Kontakt för media