Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. októbru 2012

23. októbra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. októbra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,2 mld. EUR na 229,2 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. októbra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,6 mld. USD 2,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,9 mld. EUR na 314,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 3,1 mld. EUR na 889,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 100,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 13,3 mld. EUR na 690,5 mld. EUR. V stredu 17. októbra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 89,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 91,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1 mld. EUR (v porovnaní s 1,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 248,7 mld. EUR (v porovnaní s 260,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 0,5 mld. EUR na 279,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 19. októbra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 209,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 53,6 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,2 mld. EUR na 533,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 107 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 258 859 443
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 080 19
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 168 779 423
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 37 971 −1 163
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 133 221
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 133 221
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 150 496 1 884
5.1 Hlavné refinančné operácie 91 813 2 030
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 057 534 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 035 −256
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 114 110
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 214 553 −6 032
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 594 084 −2 380
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 279 298 −450
7.2 Ostatné cenné papiere 314 787 −1 930
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 010 0
9 Ostatné aktíva 264 356 −45
Úhrn aktív 3 046 569 −7 072
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 889 092 −3 113
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 993 657 −5 252
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 533 667 6 155
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 248 711 −11 766
2.3 Termínované vklady 209 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 778 359
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 161 16
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 156 892 2 157
5.1 Verejná správa 100 911 218
5.2 Ostatné záväzky 55 981 1 938
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 163 410 −1 129
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 767 1 029
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 617 −1 509
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 617 −1 509
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 231 355 729
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 551 0
Úhrn pasív 3 046 569 −7 072

Kontakt pre médiá