Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 października 2012 r.

23 października 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 października 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 229,2 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18 października 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,6 mld USD 2,9 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,9 mld EUR do poziomu 314,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,1 mld EUR do poziomu 889,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 0,2 mld EUR do poziomu 100,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 13,3 mld EUR do poziomu 690,5 mld EUR. W środę 17 października 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 89,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 91,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1 mld EUR (wobec 1,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 248,7 mld EUR (wobec 260,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 279,3 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 19 października 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 209,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 53,6 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,2 mld EUR do poziomu 533,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.107 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 258.859 443
2.1 Należności od MFW 90.080 19
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.779 423
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 37.971 −1.163
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.133 221
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.133 221
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.150.496 1.884
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 91.813 2.030
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.057.534 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.035 −256
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 114 110
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 214.553 −6.032
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 594.084 −2.380
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 279.298 −450
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 314.787 −1.930
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.010 0
9 Pozostałe aktywa 264.356 −45
Aktywa razem 3.046.569 −7.072
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 889.092 −3.113
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 993.657 −5.252
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 533.667 6.155
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 248.711 −11.766
2.3 Depozyty terminowe 209.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.778 359
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.161 16
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 156.892 2.157
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 100.911 218
5.2 Pozostałe zobowiązania 55.981 1.938
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 163.410 −1.129
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.767 1.029
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.617 −1.509
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.617 −1.509
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 231.355 729
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.551 0
Pasywa razem 3.046.569 −7.072

Kontakt z mediami