Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 oktober 2012

23 oktober 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 oktober 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 229,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 oktober 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,6 miljard USD 2,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,9 miljard naar EUR 314,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,1 miljard naar EUR 889,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 100,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 13,3 miljard naar EUR 690,5 miljard. Op woensdag 17 oktober 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 89,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 91,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1 miljard (vergeleken met EUR 1,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 248,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 260,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 279,3 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties en het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 19 oktober 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 209,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 53,6 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,2 miljard naar EUR 533,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.107 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 258.859 443
2.1 Vorderingen op het IMF 90.080 19
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.779 423
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 37.971 −1.163
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.133 221
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.133 221
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.150.496 1.884
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 91.813 2.030
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.057.534 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.035 −256
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 114 110
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 214.553 −6.032
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 594.084 −2.380
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 279.298 −450
7.2 Overige waardepapieren 314.787 −1.930
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.010 0
9 Overige activa 264.356 −45
Totaal activa 3.046.569 −7.072
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 889.092 −3.113
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 993.657 −5.252
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 533.667 6.155
2.2 Depositofaciliteit 248.711 −11.766
2.3 Termijndeposito's 209.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.778 359
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.161 16
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 156.892 2.157
5.1 Overheid 100.911 218
5.2 Overige verplichtingen 55.981 1.938
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 163.410 −1.129
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.767 1.029
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.617 −1.509
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.617 −1.509
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 231.355 729
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.551 0
Totaal passiva 3.046.569 −7.072

Contactpersonen voor de media