Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 19. oktobrī

2012.23.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 19. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 229.2 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 18. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.6 mljrd. ASV dolāru 2.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 314.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.1 mljrd. euro (līdz 889.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 100.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 13.3 mljrd. euro (līdz 690.5 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 17. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 89.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 91.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 248.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 260.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 279.3 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" un "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 19. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 209.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 53.6 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.2 mljrd. euro (līdz 533.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,107 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 258,859 443
2.1 SVF debitoru parādi 90,080 19
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,779 423
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 37,971 −1,163
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,133 221
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,133 221
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,150,496 1,884
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 91,813 2,030
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,057,534 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,035 −256
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 114 110
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 214,553 −6,032
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 594,084 −2,380
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 279,298 −450
7.2 Pārējie vērtspapīri 314,787 −1,930
8 Valdības parāds euro 30,010 0
9 Pārējie aktīvi 264,356 −45
Kopā aktīvi 3,046,569 −7,072
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 889,092 −3,113
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 993,657 −5,252
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 533,667 6,155
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 248,711 −11,766
2.3 Termiņnoguldījumi 209,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,778 359
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,161 16
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 156,892 2,157
5.1 Saistības pret valdību 100,911 218
5.2 Pārējās saistības 55,981 1,938
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 163,410 −1,129
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,767 1,029
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,617 −1,509
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,617 −1,509
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 231,355 729
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,551 0
Kopā pasīvi 3,046,569 −7,072

Kontaktinformācija presei