Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. oktober 2012

23. oktober 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. oktober 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 229,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. oktober 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,6 mia. USD 2,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,9 mia. euro til 314,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,1 mia. euro til 889,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,2 mia. euro til 100,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 13,3 mia. euro til 690,5 mia. euro. Onsdag den 17. oktober 2012 udløb en primær markedsoperation på 89,8 mia. euro, og en ny på 91,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1 mia. euro (mod 1,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 248,7 mia. euro (mod 260,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,5 mia. euro til 279,3 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds og Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 19. oktober 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 209,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 53,6 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,2 mia. euro til 533,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.107 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 258.859 443
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.080 19
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.779 423
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 37.971 −1.163
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.133 221
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.133 221
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.150.496 1.884
5.1 Primære markedsoperationer 91.813 2.030
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.057.534 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.035 −256
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 114 110
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 214.553 −6.032
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 594.084 −2.380
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 279.298 −450
7.2 Andre værdipapirer 314.787 −1.930
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.010 0
9 Andre aktiver 264.356 −45
Aktiver i alt 3.046.569 −7.072
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 889.092 −3.113
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 993.657 −5.252
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 533.667 6.155
2.2 Indlånsfacilitet 248.711 −11.766
2.3 Indskud med fast løbetid 209.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.778 359
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.161 16
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 156.892 2.157
5.1 Offentlig forvaltning og service 100.911 218
5.2 Andre forpligtelser 55.981 1.938
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 163.410 −1.129
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.767 1.029
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.617 −1.509
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.617 −1.509
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 231.355 729
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.551 0
Passiver i alt 3.046.569 −7.072

Medie- og pressehenvendelser