Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. říjnu 2012

23. října 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. října 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,2 mld. EUR na 229,2 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. října 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,6 mld. USD 2,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,9 mld. EUR na 314,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,1 mld. EUR na 889,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 100,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 13,3 mld. EUR na 690,5 mld. EUR. Ve středu 17. října 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 89,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 91,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 1 mld. EUR (během předchozího týdne byly poskytnuty 1,3 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 248,7 mld. EUR (oproti 260,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 279,3 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů a v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 19. října 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 209,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 53,6 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,2 mld. EUR na 533,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 107 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 258 859 443
2.1 Pohledávky za MMF 90 080 19
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 779 423
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 37 971 −1 163
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 133 221
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 133 221
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 150 496 1 884
5.1 Hlavní refinanční operace 91 813 2 030
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 057 534 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 035 −256
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 114 110
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 214 553 −6 032
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 594 084 −2 380
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 279 298 −450
7.2 Ostatní cenné papíry 314 787 −1 930
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 010 0
9 Ostatní aktiva 264 356 −45
Aktiva celkem 3 046 569 −7 072
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 889 092 −3 113
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 993 657 −5 252
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 533 667 6 155
2.2 Vkladová facilita 248 711 −11 766
2.3 Termínované vklady 209 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 778 359
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 161 16
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 156 892 2 157
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 100 911 218
5.2 Ostatní závazky 55 981 1 938
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 163 410 −1 129
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 767 1 029
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 617 −1 509
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 617 −1 509
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 231 355 729
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 551 0
Pasiva celkem 3 046 569 −7 072

Kontakty pro média