Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 октомври 2012 г.

23 октомври 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 19 октомври 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 229,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 октомври 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,6 млрд. щатски долара 2,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,9 млрд. евро до 314,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 3,1 млрд. евро до 889,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 100,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 13,3 млрд. евро до 690,5 млрд. евро. На 17 октомври 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 89,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 91,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1 млрд. евро (при 1,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 248,7 млрд. евро (при 260,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 279,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 19 октомври 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 209,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 53,6 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 6,2 млрд. евро до 533,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 107 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 258 859 443
2.1 Вземания от МВФ 90 080 19
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 779 423
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 37 971 −1 163
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 133 221
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 133 221
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 150 496 1 884
5.1 Основни операции по рефинансиране 91 813 2 030
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 057 534 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 035 −256
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 114 110
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 214 553 −6 032
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 594 084 −2 380
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 279 298 −450
7.2 Други ценни книжа 314 787 −1 930
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 010 0
9 Други активи 264 356 −45
Общо активи 3 046 569 −7 072
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 889 092 −3 113
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 993 657 −5 252
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 533 667 6 155
2.2 Депозитно улеснение 248 711 −11 766
2.3 Срочни депозити 209 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 778 359
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 161 16
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 156 892 2 157
5.1 Сектор „Държавно управление“ 100 911 218
5.2 Други задължения 55 981 1 938
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 163 410 −1 129
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 767 1 029
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 617 −1 509
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 617 −1 509
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 231 355 729
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 551 0
Общо пасиви 3 046 569 −7 072

Данни за контакт за медиите