Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den  12 oktober 2012

16 oktober 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 oktober 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var oförändrad på 229,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
11 oktober 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2 miljarder USD 3,6 miljarder USD
11 oktober 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,8 miljarder USD 1,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 316,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 892,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 100,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 21,8 miljarder EUR till 677,2 miljarder EUR. Onsdagen den 10 oktober 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 102,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 89,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 209,5 miljarder EUR, erhölls med en löptid på en vecka. Onsdagen den 10 oktober 2012 förföll även en långfristig refinansieringstransaktion på 13,8 miljarder EUR och ersattes av en ny på 12,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,3 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 260,5 miljarder EUR (jämfört med 296,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 279,7 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 12 oktober 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 209,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 54 miljarder EUR respektive 16,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,2 miljarder EUR till 527,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.106 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 258.416 591
2.1 Fordringar på IMF 90.060 −30
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.356 622
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.135 −578
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.912 −289
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.912 −289
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.148.612 −13.700
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 89.783 −13.104
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.057.534 −1.216
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.291 622
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 220.585 9.417
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 596.465 −405
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 279.748 −260
7.2 Andra värdepapper 316.716 −145
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.010 0
9 Övriga tillgångar 264.401 −3.983
Summa tillgångar 3.053.641 −8.948
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 892.205 −2.155
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 998.909 −29.335
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 527.512 6.176
2.2 Inlåningsfacilitet 260.477 −35.987
2.3 Inlåning med fast löptid 209.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.419 −24
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.145 23
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 154.735 26.085
5.1 Offentliga sektorn 100.692 −5.198
5.2 Övriga skulder 54.043 31.283
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 164.539 −33
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.738 −23
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.126 11
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.126 11
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 230.626 −3.522
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.551 0
Summa skulder 3.053.641 −8.948