Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. oktobra 2012

16. oktober 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. oktobra 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo nespremenjeno na ravni 229,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
11. oktober 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2 mrd USD 3,6 mrd USD
11. oktober 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,8 mrd USD 1,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 316,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 892,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,2 milijarde EUR na 100,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 21,8 milijarde EUR na 677,2 milijarde EUR. V sredo, 10. oktobra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 102,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 89,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 209,5 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 10. oktobra 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 13,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 12,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 260,5 milijarde EUR (v primerjavi s 296,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 279,7 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 12. oktobra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 209,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 54 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 16,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,2 milijarde EUR na 527,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.106 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 258.416 591
2.1 Terjatve do MDS 90.060 −30
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 168.356 622
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.135 −578
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.912 −289
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.912 −289
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.148.612 −13.700
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 89.783 −13.104
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.057.534 −1.216
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.291 622
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 220.585 9.417
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 596.465 −405
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 279.748 −260
7.2 Drugi vrednostni papirji 316.716 −145
8 Dolg širše države v EUR 30.010 0
9 Druga sredstva 264.401 −3.983
Skupaj sredstva 3.053.641 −8.948
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 892.205 −2.155
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 998.909 −29.335
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 527.512 6.176
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 260.477 −35.987
2.3 Vezane vloge 209.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.419 −24
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.145 23
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 154.735 26.085
5.1 Širša država 100.692 −5.198
5.2 Druge obveznosti 54.043 31.283
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 164.539 −33
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.738 −23
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.126 11
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.126 11
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 230.626 −3.522
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.551 0
Skupaj obveznosti 3.053.641 −8.948