Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. októbru 2012

16. októbra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. októbra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) nezmenila a predstavuje 229,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
11. októbra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2 mld. USD 3,6 mld. USD
11. októbra 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,8 mld. USD 1,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 316,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,2 mld. EUR na 892,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,2 mld. EUR na 100,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 21,8 mld. EUR na 677,2 mld. EUR. V stredu 10. októbra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 102,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 89,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 209,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 10. októbra 2012 bola takisto splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 13,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 12,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 260,5 mld. EUR (v porovnaní s 296,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,3 mld. EUR na 279,7 mld. EUR. V týždni končiacom sa 12. októbra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 209,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 54 mld. EUR a 16,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,2 mld. EUR na 527,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 106 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 258 416 591
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 060 −30
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 168 356 622
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 135 −578
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 912 −289
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 912 −289
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 148 612 −13 700
5.1 Hlavné refinančné operácie 89 783 −13 104
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 057 534 −1 216
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 291 622
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 220 585 9 417
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 596 465 −405
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 279 748 −260
7.2 Ostatné cenné papiere 316 716 −145
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 010 0
9 Ostatné aktíva 264 401 −3 983
Úhrn aktív 3 053 641 −8 948
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 892 205 −2 155
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 998 909 −29 335
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 527 512 6 176
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 260 477 −35 987
2.3 Termínované vklady 209 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 419 −24
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 145 23
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 154 735 26 085
5.1 Verejná správa 100 692 −5 198
5.2 Ostatné záväzky 54 043 31 283
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 164 539 −33
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 738 −23
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 126 11
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 126 11
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 230 626 −3 522
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 551 0
Úhrn pasív 3 053 641 −8 948