Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 października 2012 r.

16 października 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 października 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na poziomie 229,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
11 października 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2 mld USD 3,6 mld USD
11 października 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,8 mld USD 1,1 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 316,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld EUR do poziomu 892,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 5,2 mld EUR do poziomu 100,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 21,8 mld EUR do poziomu 677,2 mld EUR. W środę 10 października 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 102,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 89,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 209,5 mld EUR, z terminem tygodniowym. Również w środę 10 października 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 13,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 12,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,3 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 260,5 mld EUR (wobec 296,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 279,7 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 12 października 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 209,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54 mld EUR i 16,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,2 mld EUR do poziomu 527,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.106 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 258.416 591
2.1 Należności od MFW 90.060 −30
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.356 622
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.135 −578
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.912 −289
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.912 −289
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.148.612 −13.700
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 89.783 −13.104
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.057.534 −1.216
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.291 622
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 220.585 9.417
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 596.465 −405
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 279.748 −260
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 316.716 −145
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.010 0
9 Pozostałe aktywa 264.401 −3.983
Aktywa razem 3.053.641 −8.948
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 892.205 −2.155
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 998.909 −29.335
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 527.512 6.176
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 260.477 −35.987
2.3 Depozyty terminowe 209.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.419 −24
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.145 23
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 154.735 26.085
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 100.692 −5.198
5.2 Pozostałe zobowiązania 54.043 31.283
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 164.539 −33
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.738 −23
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.126 11
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.126 11
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 230.626 −3.522
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.551 0
Pasywa razem 3.053.641 −8.948