Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 oktober 2012

16 oktober 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 oktober 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef onveranderd op EUR 229,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
11 oktober 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2 miljard USD 3,6 miljard
11 oktober 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,8 miljard USD 1,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 316,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 892,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,2 miljard naar EUR 100,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 21,8 miljard naar EUR 677,2 miljard. Op woensdag 10 oktober 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 102,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 89,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 209,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op woensdag 10 oktober 2012 verviel tevens een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 13,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 12,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,3 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 260,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 296,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 279,7 miljard, doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties, werden afgelost. In de week die eindigde op 12 oktober 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 209,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 54 miljard en EUR 16,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,2 miljard naar EUR 527,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.106 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 258.416 591
2.1 Vorderingen op het IMF 90.060 −30
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.356 622
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.135 −578
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.912 −289
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.912 −289
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.148.612 −13.700
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 89.783 −13.104
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.057.534 −1.216
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.291 622
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 220.585 9.417
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 596.465 −405
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 279.748 −260
7.2 Overige waardepapieren 316.716 −145
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.010 0
9 Overige activa 264.401 −3.983
Totaal activa 3.053.641 −8.948
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 892.205 −2.155
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 998.909 −29.335
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 527.512 6.176
2.2 Depositofaciliteit 260.477 −35.987
2.3 Termijndeposito's 209.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.419 −24
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.145 23
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 154.735 26.085
5.1 Overheid 100.692 −5.198
5.2 Overige verplichtingen 54.043 31.283
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 164.539 −33
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.738 −23
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.126 11
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.126 11
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 230.626 −3.522
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.551 0
Totaal passiva 3.053.641 −8.948
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media