Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 12. oktobrī

2012.16.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 12. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā nemainījās (229.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 11. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2 mljrd. ASV dolāru 3.6 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 11. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 2.8 mljrd. ASV dolāru 1.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 316.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 892.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 100.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 21.8 mljrd. euro (līdz 677.2 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 10. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 102.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 89.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 209.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2012. gada 10. oktobrī, arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 13.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 12.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 260.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 296.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 279.7 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 12. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 209.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 54 mljrd. euro un 16.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.2 mljrd. euro (līdz 527.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,106 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 258,416 591
2.1 SVF debitoru parādi 90,060 −30
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,356 622
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,135 −578
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,912 −289
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,912 −289
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,148,612 −13,700
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 89,783 −13,104
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,057,534 −1,216
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,291 622
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 220,585 9,417
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 596,465 −405
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 279,748 −260
7.2 Pārējie vērtspapīri 316,716 −145
8 Valdības parāds euro 30,010 0
9 Pārējie aktīvi 264,401 −3,983
Kopā aktīvi 3,053,641 −8,948
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 892,205 −2,155
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 998,909 −29,335
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 527,512 6,176
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 260,477 −35,987
2.3 Termiņnoguldījumi 209,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,419 −24
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,145 23
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 154,735 26,085
5.1 Saistības pret valdību 100,692 −5,198
5.2 Pārējās saistības 54,043 31,283
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 164,539 −33
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,738 −23
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,126 11
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,126 11
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 230,626 −3,522
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,551 0
Kopā pasīvi 3,053,641 −8,948