Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Οκτωβρίου 2012

16 Οκτωβρίου 2012

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Οκτωβρίου 2012, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε αμετάβλητη στα 229,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
11 Οκτωβρίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 2 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 3,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
11 Οκτωβρίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 84 ημερών 2,8 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 1,1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 316,7 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε 892,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,2 δισεκ. ευρώ σε 100,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 21,8 δισεκ. ευρώ σε 677,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 102,9 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 89,8 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 209 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 209,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Επίσης, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 13,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 12,6 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 260,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 296,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 279,7 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση τίτλων στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Οκτωβρίου 2012 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 209,5 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 54 δισεκ. ευρώ και 16,3 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,2 δισεκ. ευρώ σε 527,5 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 479.106 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 258.416 591
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 90.060 −30
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 168.356 622
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 39.135 −578
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.912 −289
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.912 −289
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.148.612 −13.700
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 89.783 −13.104
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.057.534 −1.216
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.291 622
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 4 −2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 220.585 9.417
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 596.465 −405
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 279.748 −260
7.2 Λοιποί τίτλοι 316.716 −145
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 30.010 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.401 −3.983
Σύνολο ενεργητικού 3.053.641 −8.948
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 892.205 −2.155
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 998.909 −29.335
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 527.512 6.176
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 260.477 −35.987
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 209.500 500
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.419 −24
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.145 23
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 154.735 26.085
5.1 Γενική κυβέρνηση 100.692 −5.198
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 54.043 31.283
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 164.539 −33
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.738 −23
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.126 11
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.126 11
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.243 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 230.626 −3.522
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 452.824 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 85.551 0
Σύνολο παθητικού 3.053.641 −8.948
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου