SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. oktober 2012

16. oktober 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. oktober 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev uændret på 229,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
11. oktober 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2 mia. USD 3,6 mia.
11. oktober 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 2,8 mia. USD 1,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 316,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 892,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,2 mia. euro til 100,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 21,8 mia. euro til 677,2 mia. euro. Onsdag den 10. oktober 2012 udløb en primær markedsoperation på 102,9 mia. euro, og en ny på 89,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 209,5 mia. euro. Ligeledes onsdag den 10. oktober 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 13,8 mia. euro, og en ny på 12,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,3 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 260,5 mia. euro (mod 296,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,3 mia. euro til 279,7 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 12. oktober 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 209,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 54 mia. euro og 16,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,2 mia. euro til 527,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.106 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 258.416 591
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.060 −30
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.356 622
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.135 −578
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.912 −289
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.912 −289
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.148.612 −13.700
5.1 Primære markedsoperationer 89.783 −13.104
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.057.534 −1.216
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.291 622
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 220.585 9.417
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 596.465 −405
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 279.748 −260
7.2 Andre værdipapirer 316.716 −145
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.010 0
9 Andre aktiver 264.401 −3.983
Aktiver i alt 3.053.641 −8.948
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 892.205 −2.155
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 998.909 −29.335
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 527.512 6.176
2.2 Indlånsfacilitet 260.477 −35.987
2.3 Indskud med fast løbetid 209.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.419 −24
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.145 23
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 154.735 26.085
5.1 Offentlig forvaltning og service 100.692 −5.198
5.2 Andre forpligtelser 54.043 31.283
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 164.539 −33
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.738 −23
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.126 11
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.126 11
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 230.626 −3.522
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.551 0
Passiver i alt 3.053.641 −8.948