Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. říjnu 2012

16. října 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. října 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech beze změny na úrovni 229,4 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
11. října 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2 mld. USD 3,6 mld. USD
11. října 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 2,8 mld. USD 1,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 316,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,2 mld. EUR na 892,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,2 mld. EUR na 100,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 21,8 mld. EUR na 677,2 mld. EUR. Ve středu 10. října 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 102,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 89,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 209,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve středu 10. října 2012 byla splatná také dlouhodobější refinanční operace ve výši 13,8 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 12,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,3 mld. EUR (během předchozího týdne bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 260,5 mld. EUR (oproti 296,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 279,7 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 12. října 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 209,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 54 mld. EUR, resp. 16,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,2 mld. EUR na 527,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 106 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 258 416 591
2.1 Pohledávky za MMF 90 060 −30
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 356 622
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 135 −578
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 912 −289
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 912 −289
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 148 612 −13 700
5.1 Hlavní refinanční operace 89 783 −13 104
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 057 534 −1 216
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 291 622
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 220 585 9 417
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 596 465 −405
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 279 748 −260
7.2 Ostatní cenné papíry 316 716 −145
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 010 0
9 Ostatní aktiva 264 401 −3 983
Aktiva celkem 3 053 641 −8 948
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 892 205 −2 155
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 998 909 −29 335
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 527 512 6 176
2.2 Vkladová facilita 260 477 −35 987
2.3 Termínované vklady 209 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 419 −24
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 145 23
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 154 735 26 085
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 100 692 −5 198
5.2 Ostatní závazky 54 043 31 283
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 164 539 −33
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 738 −23
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 126 11
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 126 11
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 230 626 −3 522
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 551 0
Pasiva celkem 3 053 641 −8 948