Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 oktoмври 2012 г.

16 октомври 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 октомври 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 229,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
11 октомври 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2 млрд. щатски долара 3,6 млрд. щатски долара
11 октомври 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,8 млрд. щатски долара 1,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 316,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. евро до 892,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,2 млрд. евро до 100,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 21,8 млрд. евро до 677,2 млрд. евро. На 10 октомври 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 102,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 89,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 209,5 млрд. евро. Също така на 10 октомври 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 13,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 12,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,3 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 260,5 млрд. евро (при 296,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 279,7 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 12 октомври 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 209,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 54 млрд. евро и 16,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 6,2 млрд. евро до 527,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 106 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 258 416 591
2.1 Вземания от МВФ 90 060 −30
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 356 622
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 135 −578
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 912 −289
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 912 −289
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 148 612 −13 700
5.1 Основни операции по рефинансиране 89 783 −13 104
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 057 534 −1 216
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 291 622
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 220 585 9 417
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 596 465 −405
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 279 748 −260
7.2 Други ценни книжа 316 716 −145
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 010 0
9 Други активи 264 401 −3 983
Общо активи 3 053 641 −8 948
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 892 205 −2 155
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 998 909 −29 335
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 527 512 6 176
2.2 Депозитно улеснение 260 477 −35 987
2.3 Срочни депозити 209 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 419 −24
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 145 23
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 154 735 26 085
5.1 Сектор „Държавно управление“ 100 692 −5 198
5.2 Други задължения 54 043 31 283
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 164 539 −33
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 738 −23
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 126 11
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 126 11
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 230 626 −3 522
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 551 0
Общо пасиви 3 053 641 −8 948