Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 september 2012

25 september 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 september 2012 ökade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 1 miljon EUR på grund av köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 235 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 september 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,8 miljarder USD 3,7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 318,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,3 miljarder EUR till 892,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,7 miljarder EUR till 94,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 18,9 miljarder EUR till 670 miljarder EUR. Onsdagen den 19 september 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 130,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 119,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka. Under den veckan återbetalades långfristiga refinansieringstransaktioner till ett belopp på 0,1 miljard EUR före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1 miljard EUR (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 305,6 miljarder EUR (jämfört med 335 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 279,4 miljarder EUR. Denna ökning berodde på köp av värdepapper inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 21 september 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 54,7 miljarder EUR respektive 15,9 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,1 miljarder EUR till 550,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.779 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 261.479 −1.077
2.1 Fordringar på IMF 90.848 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 170.630 −1.074
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 42.001 −681
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.865 −1.460
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.865 −1.460
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.187.200 −10.641
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 119.838 −10.504
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.066.296 −90
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 971 −73
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 96 26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 213.426 −1.116
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 597.641 −775
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 279.383 217
7.2 Andra värdepapper 318.259 −993
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.042 0
9 Övriga tillgångar 266.107 4.276
Summa tillgångar 3.049.539 −11.473
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 892.185 −2.317
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.067.643 −5.475
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 550.482 24.062
2.2 Inlåningsfacilitet 305.647 −29.402
2.3 Inlåning med fast löptid 209.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.515 −136
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.832 293
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 115.778 −5.319
5.1 Offentliga sektorn 94.092 −6.728
5.2 Övriga skulder 21.687 1.409
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.639 463
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.560 −2.021
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.006 107
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.006 107
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 233.421 2.797
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.749 0
Summa skulder 3.049.539 −11.473

Kontakt för media