Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. septembra 2012

25. september 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. septembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 235 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. september 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,8 mrd USD 3,7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 318,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,3 milijarde EUR na 892,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,7 milijarde EUR na 94,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 18,9 milijarde EUR na 670 milijard EUR. V sredo, 19. septembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 130,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 119,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V tem tednu so bile pred zapadlostjo poravnane operacije dolgoročnejšega refinanciranja v višini 0,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 305,6 milijarde EUR (v primerjavi s 335 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 279,4 milijarde EUR. Povečanje je rezultat nakupov vrednostnih papirjev v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 21. septembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 54,7 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,9 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 24,1 milijarde EUR na 550,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.779 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 261.479 −1.077
2.1 Terjatve do MDS 90.848 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 170.630 −1.074
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 42.001 −681
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.865 −1.460
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.865 −1.460
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.187.200 −10.641
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 119.838 −10.504
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.066.296 −90
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 971 −73
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 96 26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 213.426 −1.116
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 597.641 −775
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 279.383 217
7.2 Drugi vrednostni papirji 318.259 −993
8 Dolg širše države v EUR 30.042 0
9 Druga sredstva 266.107 4.276
Skupaj sredstva 3.049.539 −11.473
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 892.185 −2.317
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.067.643 −5.475
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 550.482 24.062
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 305.647 −29.402
2.3 Vezane vloge 209.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.515 −136
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.832 293
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 115.778 −5.319
5.1 Širša država 94.092 −6.728
5.2 Druge obveznosti 21.687 1.409
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 170.639 463
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.560 −2.021
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.006 107
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.006 107
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 233.421 2.797
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.749 0
Skupaj obveznosti 3.049.539 −11.473

Stiki za medije