Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. septembru 2012

25. septembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. septembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 235 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. september 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,8 mld. USD 3,7 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 318,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,3 mld. EUR na 892,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,7 mld. EUR na 94,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 18,9 mld. EUR na 670 mld. EUR. V stredu 19. septembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 130,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 119,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. V priebehu týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 0,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1 mld. EUR (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 305,6 mld. EUR (v porovnaní s 335 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupu cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,2 mld. EUR na 279,4 mld. EUR. V týždni končiacom sa 21. septembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 54,7 mld. EUR a 15,9 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 24,1 mld. EUR na 550,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 779 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 261 479 −1 077
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 848 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 170 630 −1 074
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 42 001 −681
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 865 −1 460
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 865 −1 460
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 187 200 −10 641
5.1 Hlavné refinančné operácie 119 838 −10 504
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 066 296 −90
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 971 −73
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 96 26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 213 426 −1 116
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 597 641 −775
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 279 383 217
7.2 Ostatné cenné papiere 318 259 −993
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 042 0
9 Ostatné aktíva 266 107 4 276
Úhrn aktív 3 049 539 −11 473
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 892 185 −2 317
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 067 643 −5 475
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 550 482 24 062
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 305 647 −29 402
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 515 −136
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 832 293
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 115 778 −5 319
5.1 Verejná správa 94 092 −6 728
5.2 Ostatné záväzky 21 687 1 409
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 639 463
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 560 −2 021
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 006 107
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 006 107
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 233 421 2 797
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 749 0
Úhrn pasív 3 049 539 −11 473

Kontakt pre médiá