Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 września 2012 r.

25 września 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 września 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupów złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 235 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20 września 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,8 mld USD 3,7 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR do poziomu 318,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,3 mld EUR do poziomu 892,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,7 mld EUR do poziomu 94,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 18,9 mld EUR do poziomu 670 mld EUR. W środę 19 września 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 130,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 119,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W tym tygodniu dłuższe operacje refinansujące w kwocie 0,1 mld EUR zostały spłacone przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1 mld EUR (wobec 1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 305,6 mld EUR (wobec 335 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 279,4 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 21 września 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54,7 mld EUR i 15,9 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 24,1 mld EUR do poziomu 550,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.779 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 261.479 −1.077
2.1 Należności od MFW 90.848 −3
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 170.630 −1.074
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 42.001 −681
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.865 −1.460
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.865 −1.460
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.187.200 −10.641
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 119.838 −10.504
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.066.296 −90
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 971 −73
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 96 26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 213.426 −1.116
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 597.641 −775
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 279.383 217
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 318.259 −993
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.042 0
9 Pozostałe aktywa 266.107 4.276
Aktywa razem 3.049.539 −11.473
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 892.185 −2.317
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.067.643 −5.475
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 550.482 24.062
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 305.647 −29.402
2.3 Depozyty terminowe 209.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.515 −136
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.832 293
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 115.778 −5.319
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 94.092 −6.728
5.2 Pozostałe zobowiązania 21.687 1.409
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.639 463
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.560 −2.021
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.006 107
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.006 107
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 233.421 2.797
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.749 0
Pasywa razem 3.049.539 −11.473

Kontakt z mediami