Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 september 2012

25 september 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 september 2012 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van aankopen van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 235 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 september 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,8 miljard USD 3,7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 318,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,3 miljard naar EUR 892,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,7 miljard naar EUR 94,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 18,9 miljard naar EUR 670 miljard. Op woensdag 19 september 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 130,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 119,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken. In de loop van de week werd voor een bedrag van EUR 0,1 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties vóór de vervaldatum afgelost.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1 miljard (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 305,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 335 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 279,4 miljard. Deze stijging was het resultaat van aankopen van waardepapieren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 21 september 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 54,7 miljard EUR 15,9 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,1 miljard naar EUR 550,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.779 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 261.479 −1.077
2.1 Vorderingen op het IMF 90.848 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 170.630 −1.074
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 42.001 −681
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.865 −1.460
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.865 −1.460
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.187.200 −10.641
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 119.838 −10.504
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.066.296 −90
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 971 −73
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 96 26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 213.426 −1.116
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 597.641 −775
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 279.383 217
7.2 Overige waardepapieren 318.259 −993
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.042 0
9 Overige activa 266.107 4.276
Totaal activa 3.049.539 −11.473
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 892.185 −2.317
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.067.643 −5.475
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 550.482 24.062
2.2 Depositofaciliteit 305.647 −29.402
2.3 Termijndeposito's 209.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.515 −136
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.832 293
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 115.778 −5.319
5.1 Overheid 94.092 −6.728
5.2 Overige verplichtingen 21.687 1.409
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.639 463
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.560 −2.021
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.006 107
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.006 107
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 233.421 2.797
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.749 0
Totaal passiva 3.049.539 −11.473

Contactpersonen voor de media