Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 21. septembrī

2012.25.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 21. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro, vienas Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 235 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 20. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.8 mljrd. ASV dolāru 3.7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 318.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 892.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.7 mljrd. euro (līdz 94.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 18.9 mljrd. euro (līdz 670 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 19. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 130.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 119.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 0.1 mljrd. euro apmērā tika atmaksātas pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 305.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 335 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 279.4 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem vērtspapīru pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 21. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 54.7 mljrd. euro un 15.9 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 24.1 mljrd. euro (līdz 550.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,779 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 261,479 −1,077
2.1 SVF debitoru parādi 90,848 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 170,630 −1,074
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 42,001 −681
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,865 −1,460
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,865 −1,460
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,187,200 −10,641
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 119,838 −10,504
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,066,296 −90
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 971 −73
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 96 26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 213,426 −1,116
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 597,641 −775
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 279,383 217
7.2 Pārējie vērtspapīri 318,259 −993
8 Valdības parāds euro 30,042 0
9 Pārējie aktīvi 266,107 4,276
Kopā aktīvi 3,049,539 −11,473
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 892,185 −2,317
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,067,643 −5,475
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 550,482 24,062
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 305,647 −29,402
2.3 Termiņnoguldījumi 209,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,515 −136
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,832 293
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 115,778 −5,319
5.1 Saistības pret valdību 94,092 −6,728
5.2 Pārējās saistības 21,687 1,409
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170,639 463
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,560 −2,021
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,006 107
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,006 107
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 233,421 2,797
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,749 0
Kopā pasīvi 3,049,539 −11,473

Kontaktinformācija presei