Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. september 2012

25. september 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. septembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 235 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. september 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,8 miljardit USA dollarit 3,7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 318,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,3 miljardi euro võrra 892,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,7 miljardi euro võrra 94,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 18,9 miljardi euro võrra 670 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. septembril 2012 möödus 130,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 119,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 0,1 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 305,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 335 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 279,4 miljardi euroni, tingituna väärtpaberiostudest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 21. septembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 54,7 miljardi ja 15,9 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,1 miljardi euro võrra 550,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 779 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 261 479 −1 077
2.1 Nõuded RVFle 90 848 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 170 630 −1 074
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 42 001 −681
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 865 −1 460
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 865 −1 460
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 187 200 −10 641
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 119 838 −10 504
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 066 296 −90
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 971 −73
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 96 26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 213 426 −1 116
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 597 641 −775
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 279 383 217
7.2 Muud väärtpaberid 318 259 −993
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 042 0
9 Muud varad 266 107 4 276
Varad kokku 3 049 539 −11 473
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 892 185 −2 317
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 067 643 −5 475
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 550 482 24 062
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 305 647 −29 402
2.3 Tähtajalised hoiused 209 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 515 −136
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 832 293
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 115 778 −5 319
5.1 Valitsussektor 94 092 −6 728
5.2 Muud kohustused 21 687 1 409
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 639 463
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 560 −2 021
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 006 107
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 006 107
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 233 421 2 797
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 749 0
Kohustused kokku 3 049 539 −11 473

Kontaktandmed