Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. september 2012

25. september 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. september 2012, skyldtes stigningen på 1 mio. euro i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 235 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. september 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,8 mia. USD 3,7 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 318,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,3 mia. euro til 892,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,7 mia. euro til 94,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 18,9 mia. euro til 670 mia. euro. Onsdag den 19. september 2012 udløb en primær markedsoperation på 130,3 mia. euro, og en ny på 119,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. Langfristede markedsoperationer på i alt 0,1 mia. euro blev i løbet af ugen tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1 mia. euro (mod 1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 305,6 mia. euro (mod 335 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 279,4 mia. euro. Denne stigning skyldtes opkøb af værdipapirer under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 21. september 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 54,7 mia. euro og 15,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,1 mia. euro til 550,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.779 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 261.479 −1.077
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.848 −3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 170.630 −1.074
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 42.001 −681
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.865 −1.460
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.865 −1.460
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.187.200 −10.641
5.1 Primære markedsoperationer 119.838 −10.504
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.066.296 −90
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 971 −73
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 96 26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 213.426 −1.116
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 597.641 −775
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 279.383 217
7.2 Andre værdipapirer 318.259 −993
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.042 0
9 Andre aktiver 266.107 4.276
Aktiver i alt 3.049.539 −11.473
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 892.185 −2.317
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.067.643 −5.475
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 550.482 24.062
2.2 Indlånsfacilitet 305.647 −29.402
2.3 Indskud med fast løbetid 209.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.515 −136
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.832 293
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 115.778 −5.319
5.1 Offentlig forvaltning og service 94.092 −6.728
5.2 Andre forpligtelser 21.687 1.409
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.639 463
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.560 −2.021
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.006 107
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.006 107
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 233.421 2.797
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.749 0
Passiver i alt 3.049.539 −11.473

Medie- og pressehenvendelser