Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 21. září 2012

25. září 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. září 2012 vzrostl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku nákupů zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 235 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. září 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,8 mld. USD 3,7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 318,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) klesla o 2,3 mld. EUR na 892,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,7 mld. EUR na 94,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 18,9 mld. EUR na 670 mld. EUR. Ve středu 19. září 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 130,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 119,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Během týdne byla před termínem splatnosti splacena dlouhodobější refinanční operace o objemu 0,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 1 mld. EUR (během předchozího týdne byla poskytnuta rovněž 1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 305,6 mld. EUR (oproti 335 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 279,4 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů cenných papírů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 21. září 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 54,7 mld. EUR, resp. 15,9 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,1 mld. EUR na 550,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 779 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 261 479 −1 077
2.1 Pohledávky za MMF 90 848 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 170 630 −1 074
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 42 001 −681
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 865 −1 460
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 865 −1 460
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 187 200 −10 641
5.1 Hlavní refinanční operace 119 838 −10 504
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 066 296 −90
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 971 −73
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 96 26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 213 426 −1 116
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 597 641 −775
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 279 383 217
7.2 Ostatní cenné papíry 318 259 −993
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 042 0
9 Ostatní aktiva 266 107 4 276
Aktiva celkem 3 049 539 −11 473
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 892 185 −2 317
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 067 643 −5 475
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 550 482 24 062
2.2 Vkladová facilita 305 647 −29 402
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 515 −136
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 832 293
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 115 778 −5 319
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 94 092 −6 728
5.2 Ostatní závazky 21 687 1 409
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 639 463
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 560 −2 021
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 006 107
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 006 107
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 233 421 2 797
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 749 0
Pasiva celkem 3 049 539 −11 473

Kontakty pro média