Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 септември 2012 г.

25 септември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 21 септември 2012 г., се дължи на покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 235 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 септември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,8 млрд. щатски долара 3,7 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 318,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,3 млрд. евро до 892,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,7 млрд. евро до 94,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 18,9 млрд. евро до 670 млрд. евро. На 19 септември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 130,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 119,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. През седмицата операции по дългосрочно рефинансиране в размер на 0,1 млрд. евро са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1 млрд. евро (при 1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 305,6 млрд. евро (при 335 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 279,4 млрд. евро. Увеличението се дължи на покупки на ценни книжа по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 21 септември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 54,7 млрд. евро и 15,9 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 24,1 млрд. евро до 550,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 779 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 261 479 −1 077
2.1 Вземания от МВФ 90 848 −3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 170 630 −1 074
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 42 001 −681
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 865 −1 460
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 865 −1 460
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 187 200 −10 641
5.1 Основни операции по рефинансиране 119 838 −10 504
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 066 296 −90
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 971 −73
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 96 26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 213 426 −1 116
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 597 641 −775
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 279 383 217
7.2 Други ценни книжа 318 259 −993
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 042 0
9 Други активи 266 107 4 276
Общо активи 3 049 539 −11 473
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 892 185 −2 317
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 067 643 −5 475
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 550 482 24 062
2.2 Депозитно улеснение 305 647 −29 402
2.3 Срочни депозити 209 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 515 −136
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 832 293
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 115 778 −5 319
5.1 Сектор „Държавно управление“ 94 092 −6 728
5.2 Други задължения 21 687 1 409
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 170 639 463
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 560 −2 021
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 006 107
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 006 107
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 233 421 2 797
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 749 0
Общо пасиви 3 049 539 −11 473

Данни за контакт за медиите