European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 lipca 2012 r.

24 lipca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 lipca 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,2 mld EUR do poziomu 242,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19 lipca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 5,1 mld USD 4,2 mld USD
19 lipca 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 5,2 mld USD 2,8 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 321,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld EUR do poziomu 896,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 5,3 mld EUR do poziomu 137,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 31,3 mld EUR do poziomu 677,5 mld EUR. W środę 18 lipca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 163,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 156,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 349,4 mld EUR (wobec 386,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 280,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 20 lipca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55,2 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 13,3 mld EUR do poziomu 493 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.779 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 261.449 94
2.1 Należności od MFW 90.140 49
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.309 45
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 52.707 −2.793
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.694 −1.517
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.694 −1.517
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.241.265 −7.252
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 156.752 −6.955
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.083.736 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 740 44
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 −341
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 179.215 −7.759
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 602.133 −361
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.928 −584
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 321.205 223
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 263.466 −309
Aktywa razem 3.079.749 −19.897
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 896.376 −1.295
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.056.719 −25.277
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 493.000 13.252
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 349.434 −37.392
2.3 Depozyty terminowe 211.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.784 −1.137
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.682 −2.890
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 158.044 12.265
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 137.275 5.349
5.2 Pozostałe zobowiązania 20.768 6.916
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 173.154 919
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.905 1.036
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.438 −1.584
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.438 −1.584
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 224.957 −3.071
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.749 0
Pasywa razem 3.079.749 −19.897
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami