Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 mars 2012

4 april 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 mars 2012 motsvarade ökningen på 9,3 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 22,4 miljarder EUR till 228,1 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden och likvidiserande åtgärder i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
29 mars 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,8 miljarder USD 2,9 miljarder USD
29 mars 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 25,5 miljarder USD 6,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 347,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 869,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 19 miljarder EUR till 137,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,8 miljarder EUR till 161,1 miljarder EUR. Onsdagen den 28 mars 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 59,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 61,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 218 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 213,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka. Torsdagen den 29 mars 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 29,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 25,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,6 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 778,7 miljarder EUR (jämfört med 785,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 280,2 miljarder EUR beroende på de avvecklade köpen inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer och kvartalsomvärderingar. Under den vecka som slutade den 30 mars 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 214,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,8 miljarder EUR respektive 9,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19,4 miljarder EUR till 108,7 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 mars 2012 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1 243,449 EUR per fine oz.

USD: 1,3356 per EUR

JPY: 109,56 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1607 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 432.705 0 9.256
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 238.468 −789 −8.225
2.1 Fordringar på IMF 85.195 −17 −1.854
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 153.273 −771 −6.371
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.160 −13.647 −1.951
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.366 −336 57
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.366 −336 57
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.153.584 −2.304 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 61.078 1.535 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.090.891 −4.614 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.615 781 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −6 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 59.575 1.867 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 627.480 −1.174 2.398
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.180 255 581
7.2 Andra värdepapper 347.301 −1.429 1.817
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.131 0 −45
9 Övriga tillgångar 347.957 −4.427 898
Summa tillgångar 2.964.427 −20.809 2.388
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 869.948 2.885 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.101.178 8.312 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 108.653 19.380 0
2.2 Inlåningsfacilitet 778.702 −6.691 0
2.3 Inlåning med fast löptid 213.500 −4.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 324 123 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.146 500 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 149.635 −18.290 0
5.1 Offentliga sektorn 137.522 −19.000 0
5.2 Övriga skulder 12.113 710 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 79.805 −10.900 2
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.025 35 −109
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.822 −632 −242
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.822 −632 −242
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0 −1.226
10 Övriga skulder 212.821 −3.347 −1.707
11 Värderegleringskonton 399.445 0 5.416
12 Eget kapital 83.887 628 254
Summa skulder 2.964.427 −20.809 2.388

Kontakt för media