Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. marca 2012

4. april 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. marca 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 9,3 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 22,4 milijarde EUR na 228,1 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema, ter zaradi operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj).

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
29. marec 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,8 mrd USD 2,9 mrd USD
29. marec 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 25,5 mrd USD 6,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 347,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,9 milijarde EUR na 869,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 19 milijard EUR na 137,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,8 milijarde EUR na 161,1 milijarde EUR. V sredo, 28. marca 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 59,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 61,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 218 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 213,5 milijarde EUR. V četrtek, 29. marca 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 29,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 25,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 778,7 milijarde EUR (v primerjavi s 785,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 280,2 milijarde EUR, kar je posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic ter prilagoditev ob koncu četrtletja. Tako je v tednu, ki se je končal 30. marca 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 214,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 9,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 19,4 milijarde EUR na 108,7 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. marca 2012 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.243,449 EUR za unčo

USD: 1,3356 za EUR

JPY: 109,56 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1607 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.705 0 9.256
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 238.468 −789 −8.225
2.1 Terjatve do MDS 85.195 −17 −1.854
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 153.273 −771 −6.371
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.160 −13.647 −1.951
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.366 −336 57
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.366 −336 57
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.153.584 −2.304 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 61.078 1.535 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.090.891 −4.614 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.615 781 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −6 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 59.575 1.867 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 627.480 −1.174 2.398
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.180 255 581
7.2 Drugi vrednostni papirji 347.301 −1.429 1.817
8 Dolg širše države v EUR 31.131 0 −45
9 Druga sredstva 347.957 −4.427 898
Skupaj sredstva 2.964.427 −20.809 2.388
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 869.948 2.885 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.101.178 8.312 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 108.653 19.380 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 778.702 −6.691 0
2.3 Vezane vloge 213.500 −4.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 324 123 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.146 500 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 149.635 −18.290 0
5.1 Širša država 137.522 −19.000 0
5.2 Druge obveznosti 12.113 710 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 79.805 −10.900 2
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.025 35 −109
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.822 −632 −242
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.822 −632 −242
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0 −1.226
10 Druge obveznosti 212.821 −3.347 −1.707
11 Računi prevrednotenja 399.445 0 5.416
12 Kapital in rezerve 83.887 628 254
Skupaj obveznosti 2.964.427 −20.809 2.388

Stiki za medije