Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. marcu 2012

4. apríla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. marca 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 9,3 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 22,4 mld. EUR na 228,1 mld. EUR, a to v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie).

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
29. marca 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,8 mld. USD 2,9 mld. USD
29. marca 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 25,5 mld. USD 6,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 347,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,9 mld. EUR na 869,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 19 mld. EUR na 137,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 8,8 mld. EUR na 161,1 mld. EUR. V stredu 28. marca 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 59,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 61,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 218 mld. EUR a boli prijaté nové vklady vo výške 213,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 29. marca 2012 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 29,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 25,1 mld. EUR

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 778,7 mld. EUR (v porovnaní so 785,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov a v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 0,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 30. marca 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 214,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,8 mld. EUR a 9,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 19,4 mld. EUR na 108,7 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. marcu 2012 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 243,449 EUR za uncu čistého zlata

1,3356 USD/EUR

109,56 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1607 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 705 0 9 256
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 238 468 −789 −8 225
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 195 −17 −1 854
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 153 273 −771 −6 371
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 160 −13 647 −1 951
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 366 −336 57
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 366 −336 57
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 153 584 −2 304 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 61 078 1 535 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 090 891 −4 614 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 615 781 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −6 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 575 1 867 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 627 480 −1 174 2 398
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 180 255 581
7.2 Ostatné cenné papiere 347 301 −1 429 1 817
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 131 0 −45
9 Ostatné aktíva 347 957 −4 427 898
Úhrn aktív 2 964 427 −20 809 2 388
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 869 948 2 885 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 101 178 8 312 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 108 653 19 380 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 778 702 −6 691 0
2.3 Termínované vklady 213 500 −4 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 324 123 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 146 500 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 149 635 −18 290 0
5.1 Verejná správa 137 522 −19 000 0
5.2 Ostatné záväzky 12 113 710 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 79 805 −10 900 2
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 025 35 −109
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 822 −632 −242
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 822 −632 −242
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0 −1 226
10 Ostatné pasíva 212 821 −3 347 −1 707
11 Účty precenenia 399 445 0 5 416
12 Kapitál a rezervy 83 887 628 254
Úhrn pasív 2 964 427 −20 809 2 388

Kontakt pre médiá