Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 martie 2012

4 aprilie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 martie 2012, creşterea de 9,3 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 22,4 miliarde EUR, până la 228,1 miliarde EUR. Această variaţie s‑a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, precum şi operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
29 martie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,8 miliarde USD 2,9 miliarde USD
29 martie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 25,5 miliarde USD 6,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere, de 0,4 miliarde EUR, până la 347,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,9 miliarde EUR, până la 869,9  miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 19 miliarde EUR, până la 137,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 8,8 miliarde EUR, până la 161,1 miliarde EUR. Miercuri, 28 martie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 59,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 61,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 218 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 213,5 miliarde EUR. Joi, 29 martie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 29,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,6 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 778,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 785,4 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului, deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active), s‑au majorat cu 0,8 miliarde EUR, până la 280,2 miliarde EUR, datorită achiziţiilor decontate în cadrul celui de al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 30 martie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 214,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 56,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, la 9,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 19,4 miliarde EUR, până la 108,7 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 martie 2012 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 243,449 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3356/EUR

JPY: 109,56/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1607 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 432 705 0 9 256
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 238 468 −789 −8 225
2.1 Creanţe asupra FMI 85 195 −17 −1 854
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 153 273 −771 −6 371
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 160 −13 647 −1 951
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 366 −336 57
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 366 −336 57
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 153 584 −2 304 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 61 078 1 535 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 090 891 −4 614 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 615 781 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −6 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 59 575 1 867 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 627 480 −1 174 2 398
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 180 255 581
7.2 Alte titluri 347 301 −1 429 1 817
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 131 0 −45
9 Alte active 347 957 −4 427 898
Total active 2 964 427 −20 809 2 388
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 869 948 2 885 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 101 178 8 312 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 108 653 19 380 0
2.2 Facilitatea de depozit 778 702 −6 691 0
2.3 Depozite pe termen fix 213 500 −4 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 324 123 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 146 500 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 149 635 −18 290 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 137 522 −19 000 0
5.2 Alte angajamente 12 113 710 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 79 805 −10 900 2
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 025 35 −109
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 822 −632 −242
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 822 −632 −242
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0 −1 226
10 Alte pasive 212 821 −3 347 −1 707
11 Conturi de reevaluare 399 445 0 5 416
12 Capital şi rezerve 83 887 628 254
Total pasive 2 964 427 −20 809 2 388

Contacte media