De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 maart 2012

4 april 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 maart 2012 was de stijging van EUR 9,3 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 22,4 miljard naar EUR 228,1 miljard. Deze verandering was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, de gedurende de verslagperiode door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties, en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
29 maart 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,8 miljard USD 2,9 miljard
29 maart 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 25,5 miljard USD 6,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 347,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 869,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 19 miljard naar EUR 137,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,8 miljard naar EUR 161,1 miljard. Op woensdag 28 maart 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 59,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 61,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 218 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 213,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 29 maart 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 29,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 25,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,6 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 778,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 785,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 280,2 miljard, als gevolg van verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties en van de kwartaaleinde-aanpassingen. In de week die eindigde op 30 maart 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 214,2 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,8 miljard en EUR 9,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19,4 miljard naar EUR 108,7 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 maart 2012 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.243,449 per fine ounce

USD: 1,3356 per EUR

JPY: 109,56 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1607 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 432.705 0 9.256
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 238.468 −789 −8.225
2.1 Vorderingen op het IMF 85.195 −17 −1.854
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 153.273 −771 −6.371
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.160 −13.647 −1.951
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.366 −336 57
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.366 −336 57
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.153.584 −2.304 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 61.078 1.535 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.090.891 −4.614 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.615 781 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −6 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.575 1.867 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 627.480 −1.174 2.398
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.180 255 581
7.2 Overige waardepapieren 347.301 −1.429 1.817
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.131 0 −45
9 Overige activa 347.957 −4.427 898
Totaal activa 2.964.427 −20.809 2.388
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 869.948 2.885 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.101.178 8.312 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 108.653 19.380 0
2.2 Depositofaciliteit 778.702 −6.691 0
2.3 Termijndeposito's 213.500 −4.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 324 123 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.146 500 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 149.635 −18.290 0
5.1 Overheid 137.522 −19.000 0
5.2 Overige verplichtingen 12.113 710 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.805 −10.900 2
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.025 35 −109
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.822 −632 −242
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.822 −632 −242
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0 −1.226
10 Overige passiva 212.821 −3.347 −1.707
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0 5.416
12 Kapitaal en reserves 83.887 628 254
Totaal passiva 2.964.427 −20.809 2.388

Contactpersonen voor de media