Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 30. martā

2012.4.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 30. martā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 9.3 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 22.4 mljrd. euro (līdz 228.1 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā, un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros (sk. tālāk).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 29. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.8 mljrd. ASV dolāru 2.9 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 29. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 25.5 mljrd. ASV dolāru 6.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 347.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 869.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19 mljrd. euro (līdz 137.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.8 mljrd. euro (līdz 161.1 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 28. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 59.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 61.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 218 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 213.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2012. gada 29. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 29.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 25.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 778.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 785.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 280.2 mljrd. euro) sakarā ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem un ceturkšņa beigu korekcijām. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 30. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 214.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.8 mljrd. euro un 9.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 19.4 mljrd. euro (līdz 108.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2012. gada 31. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 243.449 EUR par Trojas unci

1.3356 USD par 1 EUR

109.56 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1607 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,705 0 9,256
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 238,468 −789 −8,225
2.1 SVF debitoru parādi 85,195 −17 −1,854
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 153,273 −771 −6,371
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,160 −13,647 −1,951
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,366 −336 57
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,366 −336 57
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,153,584 −2,304 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 61,078 1,535 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,090,891 −4,614 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,615 781 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −6 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59,575 1,867 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 627,480 −1,174 2,398
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,180 255 581
7.2 Pārējie vērtspapīri 347,301 −1,429 1,817
8 Valdības parāds euro 31,131 0 −45
9 Pārējie aktīvi 347,957 −4,427 898
Kopā aktīvi 2,964,427 −20,809 2,388
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 869,948 2,885 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,101,178 8,312 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 108,653 19,380 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 778,702 −6,691 0
2.3 Termiņnoguldījumi 213,500 −4,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 324 123 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,146 500 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 149,635 −18,290 0
5.1 Saistības pret valdību 137,522 −19,000 0
5.2 Pārējās saistības 12,113 710 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 79,805 −10,900 2
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,025 35 −109
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,822 −632 −242
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,822 −632 −242
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0 −1,226
10 Pārējās saistības 212,821 −3,347 −1,707
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0 5,416
12 Kapitāls un rezerves 83,887 628 254
Kopā pasīvi 2,964,427 −20,809 2,388

Kontaktinformācija presei