Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. kovo 30 d.

2012 m. balandžio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. kovo 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 9,3 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,4 mlrd. eurų – iki 228,1 mlrd. eurų, Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas, per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, ir likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. kovo 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,8 mlrd. JAV dolerių 2,9 mlrd. JAV dolerių
2012 m. kovo 29 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 25,5 mlrd. JAV dolerių 6,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 347,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 869,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19 mlrd. eurų – iki 137,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,8 mlrd. eurų – iki 161,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. kovo 28 d., baigėsi 59,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 61,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 218 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 213,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2012 m. kovo 29 d., baigėsi 29,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 778,7 mlrd. eurų (palyginti su 785,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 280,2 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2012 m. kovo 30 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 214,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,8 mlrd. eurų ir 9,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,4 mlrd. eurų – iki 108,7 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2012 m. kovo 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 243,449 EUR/aukštos prabos aukso uncija

JAV doleris: 1,3356 už EUR

JPY: 109,56 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1607 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 432 705 0 9 256
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 238 468 −789 −8 225
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 195 −17 −1 854
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 153 273 −771 −6 371
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 160 −13 647 −1 951
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 366 −336 57
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 366 −336 57
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 153 584 −2 304 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 61 078 1 535 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 090 891 −4 614 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 615 781 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −6 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 575 1 867 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 627 480 −1 174 2 398
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 180 255 581
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 301 −1 429 1 817
8 Valdžios skola eurais 31 131 0 −45
9 Kitas turtas 347 957 −4 427 898
Visas turtas 2 964 427 −20 809 2 388
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 869 948 2 885 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 101 178 8 312 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 108 653 19 380 0
2.2 Indėlių galimybė 778 702 −6 691 0
2.3 Terminuotieji indėliai 213 500 −4 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 324 123 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 146 500 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 149 635 −18 290 0
5.1 Valdžiai 137 522 −19 000 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 12 113 710 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 79 805 −10 900 2
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 025 35 −109
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 822 −632 −242
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 822 −632 −242
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0 −1 226
10 Kiti įsipareigojimai 212 821 −3 347 −1 707
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0 5 416
12 Kapitalas ir rezervai 83 887 628 254
Visi įsipareigojimai 2 964 427 −20 809 2 388

Kontaktai žiniasklaidai