Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.3.2012

4.4.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.3.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 9,3 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 22,4 miljardilla eurolla 228,1 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista, eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana sekä Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista (ks. alla).

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
29.3.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria
29.3.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 25,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 6,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 347,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 869,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 19 miljardilla eurolla 137,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,8 miljardilla eurolla 161,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.3.2012 erääntyi 59,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 61,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 218 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 213,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 29.3.2012 erääntyi 29,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 25,1 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 778,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 785,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 280,2 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen ja neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 30.3.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 214,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,8 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 9,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 19,4 miljardilla eurolla 108,7 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.3.2012 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 243,449 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3356

Japanin jeni / euro: 109,56

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1607 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 432 705 0 9 256
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 238 468 −789 −8 225
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 195 −17 −1 854
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 153 273 −771 −6 371
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 160 −13 647 −1 951
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 366 −336 57
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 366 −336 57
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 153 584 −2 304 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 61 078 1 535 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 090 891 −4 614 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 615 781 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −6 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 575 1 867 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 627 480 −1 174 2 398
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 180 255 581
7.2 Muut arvopaperit 347 301 −1 429 1 817
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 131 0 −45
9 Muut saamiset 347 957 −4 427 898
Vastaavaa yhteensä 2 964 427 −20 809 2 388
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 869 948 2 885 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 101 178 8 312 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 108 653 19 380 0
2.2 Talletusmahdollisuus 778 702 −6 691 0
2.3 Määräaikaistalletukset 213 500 −4 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 324 123 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 146 500 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 149 635 −18 290 0
5.1 Julkisyhteisöt 137 522 −19 000 0
5.2 Muut 12 113 710 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 79 805 −10 900 2
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 025 35 −109
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 822 −632 −242
8.1 Talletukset ja muut velat 7 822 −632 −242
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0 −1 226
10 Muut velat 212 821 −3 347 −1 707
11 Arvonmuutostilit 399 445 0 5 416
12 Pääoma ja rahastot 83 887 628 254
Vastattavaa yhteensä 2 964 427 −20 809 2 388

Yhteyshenkilöt