Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. märts 2012

4. aprill 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. märtsil 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 9,3 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 22,4 miljardi euro võrra 228,1 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ja USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
29. märts 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,8 miljardit USA dollarit 2,9 miljardit USA dollarit
29. märts 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 25,5 miljardit USA dollarit 6,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 347,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,9 miljardi euro võrra 869,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 19 miljardi euro võrra 137,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,8 miljardi euro võrra 161,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. märtsil 2012 möödus 59,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 61,1 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 218 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 213,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 29. märtsil 2012 möödus 29,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 778,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 785,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 280,2 miljardi euroni seoses ostude arveldamisega tagatud võlakirjade teise ostukava raames ja kvartalilõpu kohandustega. Selle tulemusel ulatus 30. märtsil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 214,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,8 miljardi ja 9,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19,4 miljardi euro võrra 108,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2012. aasta 31. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1243,449 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,3356

EUR/JPY: 109,56

SDRid: 1,1607 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 432 705 0 9 256
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 238 468 −789 −8 225
2.1 Nõuded RVFle 85 195 −17 −1 854
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 153 273 −771 −6 371
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 55 160 −13 647 −1 951
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 366 −336 57
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 366 −336 57
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 153 584 −2 304 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 61 078 1 535 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 090 891 −4 614 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 615 781 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −6 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 575 1 867 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 627 480 −1 174 2 398
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 180 255 581
7.2 Muud väärtpaberid 347 301 −1 429 1 817
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 131 0 −45
9 Muud varad 347 957 −4 427 898
Varad kokku 2 964 427 −20 809 2 388
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 869 948 2 885 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 101 178 8 312 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 108 653 19 380 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 778 702 −6 691 0
2.3 Tähtajalised hoiused 213 500 −4 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 324 123 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 146 500 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 149 635 −18 290 0
5.1 Valitsussektor 137 522 −19 000 0
5.2 Muud kohustused 12 113 710 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 79 805 −10 900 2
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 025 35 −109
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 822 −632 −242
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 822 −632 −242
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0 −1 226
10 Muud kohustused 212 821 −3 347 −1 707
11 Ümberhindluskontod 399 445 0 5 416
12 Kapital ja reservid 83 887 628 254
Kohustused kokku 2 964 427 −20 809 2 388

Kontaktandmed