Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. marts 2012

4. april 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. marts 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 9,3 mia. euro. Stigningen afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 22,4 mia. euro til 228,1 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktionerne udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
29. marts 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,8 mia. USD 2,9 mia.
29. marts 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 25,5 mia. USD 6,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 347,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,9 mia. euro til 869,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 19 mia. euro til 137,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,8 mia. euro til 161,1 mia. euro. Onsdag den 28. marts 2012 udløb en primær markedsoperation på 59,5 mia. euro, og en ny på 61,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 218 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 213,5 mia. euro med en løbetid på en uge. Torsdag den 29. marts 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 29,7 mia. euro, og en ny på 25,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,6 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 778,7 mia. euro (mod 785,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,8 mia. euro til 280,2 mia. euro på grund af afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds og justeringer ultimo kvartalet. I ugen, der sluttede den 30. marts 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 214,2 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,8 mia. euro og 9,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19,4 mia. euro til 108,7 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. marts 2012 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.243,449 pr. fine oz.

USD: 1,3356 pr. EUR

JPY: 109,56 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1607 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.705 0 9.256
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 238.468 −789 −8.225
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.195 −17 −1.854
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 153.273 −771 −6.371
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.160 −13.647 −1.951
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.366 −336 57
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.366 −336 57
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.153.584 −2.304 0
5.1 Primære markedsoperationer 61.078 1.535 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.090.891 −4.614 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.615 781 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −6 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.575 1.867 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 627.480 −1.174 2.398
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.180 255 581
7.2 Andre værdipapirer 347.301 −1.429 1.817
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.131 0 −45
9 Andre aktiver 347.957 −4.427 898
Aktiver i alt 2.964.427 −20.809 2.388
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 869.948 2.885 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.101.178 8.312 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 108.653 19.380 0
2.2 Indlånsfacilitet 778.702 −6.691 0
2.3 Indskud med fast løbetid 213.500 −4.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 324 123 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.146 500 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 149.635 −18.290 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 137.522 −19.000 0
5.2 Andre forpligtelser 12.113 710 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 79.805 −10.900 2
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.025 35 −109
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.822 −632 −242
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.822 −632 −242
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0 −1.226
10 Andre forpligtelser 212.821 −3.347 −1.707
11 Revalueringskonti 399.445 0 5.416
12 Kapital og reserver 83.887 628 254
Passiver i alt 2.964.427 −20.809 2.388

Medie- og pressehenvendelser